Get Adobe Flash player
Náš návrh citlivé výstavby nové výstavby v Podolí Happy Way DistrictZačali jsme s rekonstrukcí stránek 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, August 16, 2012 7:03:00 PM

O naše stránky se ode dneška stará nový webmaster, můžete se těšit na aktualizaci textů a nové články.

A my se budeme těšit na Vaše příspěvky.

 

Citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District k okolí 

Posted by Elemír Kubíni Monday, November 07, 2011 11:02:00 PM

Rozhodl jsem se zveřejnit něco více z návrhů mého architekta na téma "Citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District ke svému okolí", protože jsem dostal několik dotazů od svolavatelů petice, kteří mají za to, že plánovaná výstavba v Podolí Happy Way District se ke svému okolí citlivě nechová. Prosím, posuďte sami na http://www.kubini.cz/graficky-navrh-nova-vystavba-podoli.aspx a  na úvodní stránce http://www.kubini.cz.

Jsem připraven naslouchat Vašim připomínkám a předem za ně děkuji.


Srovnejte sami:

citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District ke svému okolí

Občanům není plánovaná výstavba v Podolí Praha 4 "Happy Way District II" investora Elemíra Kubíniho LHOSTEJNÁ  

Posted by Elemír Kubíni Saturday, November 05, 2011 11:51:00 PM

Na internetu jsme našel zajimavý názor na stránce http://www.facebook.com/pages/podpora-v%C3%BDstavby-bytov%C3%A9ho-domu-HAPPY-WAY/233631376697305?sk=wall

 
 
 
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste zavítali na fb stránky, věnované výstavbě bytového domu “Šťastná cesta – HAPPY WAY“. Projekt je situovaný mezi ulicemi Ve Svahu a Sinkulova na okrajové části Praha 4 – Podolí. Jedná se o jednu z posledních nezastavěných proluk. Toto místo je určeno v územním plánu pro bytovou výstavbu. Doposud území slouží jako místo pro shromažďování bezdomovců, zahálku školní mládeže, distribuci drog a jako skládka zahradního a jiného odpadu převážně majitelů okolních domů. Nastala chvíle představit rozumnou alternativu - studii bytového domu HAPPY WAY. Stavba není celoprosklená, jak by se na první pohled mohlo jevit. Součástí bytového domu jsou i prostory občanské vybavenost: školka, obvodní a odborný lékař a také několik kanceláří neziskových organizací. Projektem se jednak rozšíří ulice Ve Svahu, zpevní se celý svah, vyřeší se problémový odtok povrchové vody a zkvalitní se úroveň kulturního bydlení i funkce okolí. Rovněž se sníží hlučnost v ulici o 7 dB. 
Stavba neporušuje žádnou normu, vyhlášku ani zákon. Území je v druhé památkové zóně Podolí, vůbec nesouvisí s památkovou zónou Vyšehrad a nijak ji nenarušuje. Nepřevyšuje ani nestíní žádnou okolní stavbu a nepřevyšuje horizont z žádné strany. To potvrdila odborná nezávislá studie, stejně tak i Útvar rozvoje hlavního města Prahy včetně Odboru památkové péče hl. města Prahy.

Jaký je Váš názor?

Protestní akce proti mému záměru nová výstavba v Podolí Happy Way District - proti čemu bojují ? 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, November 03, 2011 7:24:00 PM


Dnes jsem se jako investor nové výstavby v Podolí Happy Way District dozvěděl o protestní akci proti mému záměru "Nová výstavba v Podolí Happy Way District". Rozhodl jsem se proto projít s fotoaparátem a říci lidem pravdu o tom, že vše je trochu jinak, než na svých stránkách tvrdí oponenti mého projektu. Názor si však musíte udělat sami.

Fotografie http://www.kubini.cz/soucasny-stav.aspx najdete zde.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, November 03, 2011 8:52:00 AM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4
 

Popis stávajícího stavu území

Území je předělem mezi souvislou blokovou činžovní zástavbou v ulici Šinkulova a solitérní zástavbou městských vil v ulici Ve Svahu. Objekty činžovních domů v ulici Šinkulova jsou čtyř až pětipodlažní (s ustupujícím podlažím). Objekty vilek v ulici Ve Svahu jsou dvou až čtyřpodlažní, některé z nich stojí na  vyvýšené části pozemku. Vyvýšení je způsobeno sklonem svahu a tato část byla některými obyvateli vilek použita na stavbu garáží.

Dopravní infrastruktura daného území je řešena tramvajovou dopravou v ulici Podolská, s níž je ulice Šinkulova spojena. Ulice Šinkulova je navíc dle ÚPD dopravně významnou komunikací propojující Podolí s Pankráckou plání. Oproti tomu ulice Ve Svahu je slepou komunikací s minimálním provozem. Stavební pozemek je na východní straně ohraničen Podolskými schody, které spojují ulice Šinkulova a Ve Svahu.     Pod severozápadním rohem území prochází Pankrácká štola DN 1800.

Z hlediska údržby zeleně nepožívá řešené území žádné zvláštní ochrany.


Popis navrženého objektu

Cílem návrhu bylo vytvořit bytový dům vhodně zakomponovaný do svahovitého terénu, jehož sklonu by bylo využito pro umístění podzemních garáží. Obtížnost vytvoření takového návrhu spočívala především  v odlišnosti okolní zástavby, která ve stávajícím stavu působí  velmi nevyrovnaným dojmem. Na jedné straně je zde pětipodlažní souvislá bloková zástavba (s ustupujícím patrem) v blízkosti městských vilek, na straně druhé stojí v těsné blízkosti řešeného území dva starší dvoupodlažní objekty, které jsou patrně pozůstatky nejstarší původní zástavby. Po prostudování hmotové kompozice a všech vstupující činitelů byla pro výsledný tvar budoucího objektu bytového domu zvolena organická struktura vycházející ze zakřivených ploch fasád. Hlavním záměrem této kompozice bylo na hraně dvou různě zastavených území  vytvořit hmotu, která by vzhledem ke svému tvaru nebyla jednoznačně objemově zaměřitelná pouhým okem, což ve spojení s převažujícími prosklenými plochami budoucího objektu vytvoří vhodný propojující prvek. Napomáhá tomu i nestandardní použitá forma i materiál, jimiž se na každé straně zástavby přenáší princip zástavby ze strany opačné. Tímto způsobem se objekt do ulice Šinkulova obrací jakousi ‘roztroušenou hmotou‘, která je tvořena příčně orientovanými křídly a samostatným centrálním objektem (což je z části princip zástavby v ulici Ve Svahu). Na opačné straně, tedy do ulice Ve Svahu, se objekt obrací souvislou třípodlažní hmotou s ustupujícím čtvrtým podlažím (tento tvar zase napodobuje princip zástavby ulice Šinkulova). Převažujícím motivem budoucího objektu jsou ustupující podlaží vytvářející tak plošně dimenzované terasy, jež bude možno osázet trvalou zelení. Výsledný tvar objektu vytvoří polo-uzavřený blok. Fasády objektu budou z větší části prosklené s plasticky přiznanou podlažností a to tak, aby hmota nepůsobila jako těžká ani statická či monolitní.


Odstupy od sousedních objektů

Vzhledem k poměrně členitému tvaru řešeného území na straně ulice Šinkulova (členitost je způsobena především dvěma samostatně stojícími dvoupodlažními objekty) je nutné pro základní využití plochy pozemku postavit budoucí objekt do těsné (vzdálenost 5 až 6 metrů) blízkosti těchto stávajících domů. Toto je možné díky dispozičnímu řešení oněch dvou stávajících objektů. Ty jsou totiž řešeny jako řadové, což znamená, že jejich štítové stěny neobsahují žádné stavební otvory, tudíž blízkost nové hmoty není podlimitní. Další minimální odstup bude na straně Podolských schodů, kde má rovněž vzniknout nová výstavba bytového domu. Tento odstup bude upřesněn po vzájemné koordinaci projektů.

 

Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 

Posted by Elemír Kubíni Wednesday, November 02, 2011 10:08:00 PM

Pravda o projektu "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název stavby: Obytný komplex Happy Way District II,
Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 – Změna 8 (Zkrácená verze)
Místo stavby: Pozemek 115/1, 125, 129, 130 k.ú. Praha - Podolí 728152, mezi ulicemi Šinkulova
a Ve Svahu
Investor: Ing. Elemír Kubíni, Ve Svahu 839/13, Praha, Podolí, 147 00

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Na pozemcích 115/1, 125, 129, 130 k.ú. Praha – Podolí, mezi ulicemi Sinkulova a Ve Svahu je plánována stavba bytového komplexu „Happy Way District II“, jehož součástí bude i dopravní řešení napojení tohoto objektu na komunikaci v ulici Šinkulova. V prostorách bytového komplexu se budou nacházet  velkometrážní byty, nebytové prostory a podzemní garáže.

Zhodnocení polohy stavby

Předmětné území se nalézá na jižním svahu podolské části Prahy 4 mezi ulicemi Šinkulova, Pod Vyšehradem, Ve Svahu a Podolské schody. Toto území leží v blízkosti nábřeží řeky Vltavy za jedním z bloků činžovních domů. V současné době je převážná část pozemku nevyužívána a je pokryta náletovou zelení, pouze v severozápadní části území se dnes nachází objekty přízemních garáží (tyto jsou součástí řešené plochy). Dále jsou na jižní straně území na ulici Šinkulova dva starší, samostatně stojící dvoupodlažní objekty (tyto nejsou součástí řešené plochy), a na západní straně v ulici Pod Vyšehradem je taktéž starší, čtyřpodlažní činžovní dům.


 

 

Nové stránky 

Posted by Elemír Kubíni Wednesday, November 02, 2011 1:41:00 AM

Spustil jsem nové stránky www.kubini.cz a http://www.vystavba-podoli.cz/ které mají informovat veřejnost nejen v Podolí o mém, záměru nové výstavby v Podolí.

Elemír Kubíni
Forum Total Threads Total Posts Last Post

Výstavba v podolí pro a proti

0 0
 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 4
  • Newest Newest
      js000000
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 1
  • Members Members 0
  • Total Total 1