Get Adobe Flash player
Náš návrh citlivé výstavby nové výstavby v Podolí Happy Way DistrictZačali jsme s rekonstrukcí stránek 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, August 16, 2012 7:03:00 PM

O naše stránky se ode dneška stará nový webmaster, můžete se těšit na aktualizaci textů a nové články.

A my se budeme těšit na Vaše příspěvky.

 

Citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District k okolí 

Posted by Elemír Kubíni Monday, November 07, 2011 11:02:00 PM

Rozhodl jsem se zveřejnit něco více z návrhů mého architekta na téma "Citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District ke svému okolí", protože jsem dostal několik dotazů od svolavatelů petice, kteří mají za to, že plánovaná výstavba v Podolí Happy Way District se ke svému okolí citlivě nechová. Prosím, posuďte sami na http://www.kubini.cz/graficky-navrh-nova-vystavba-podoli.aspx a  na úvodní stránce http://www.kubini.cz.

Jsem připraven naslouchat Vašim připomínkám a předem za ně děkuji.


Srovnejte sami:

citlivost nové výstavby v Podolí Happy Way District ke svému okolí

Občanům není plánovaná výstavba v Podolí Praha 4 "Happy Way District II" investora Elemíra Kubíniho LHOSTEJNÁ  

Posted by Elemír Kubíni Saturday, November 05, 2011 11:51:00 PM

Na internetu jsme našel zajimavý názor na stránce http://www.facebook.com/pages/podpora-v%C3%BDstavby-bytov%C3%A9ho-domu-HAPPY-WAY/233631376697305?sk=wall

 
 
 
Vážení spoluobčané, jsme rádi, že jste zavítali na fb stránky, věnované výstavbě bytového domu “Šťastná cesta – HAPPY WAY“. Projekt je situovaný mezi ulicemi Ve Svahu a Sinkulova na okrajové části Praha 4 – Podolí. Jedná se o jednu z posledních nezastavěných proluk. Toto místo je určeno v územním plánu pro bytovou výstavbu. Doposud území slouží jako místo pro shromažďování bezdomovců, zahálku školní mládeže, distribuci drog a jako skládka zahradního a jiného odpadu převážně majitelů okolních domů. Nastala chvíle představit rozumnou alternativu - studii bytového domu HAPPY WAY. Stavba není celoprosklená, jak by se na první pohled mohlo jevit. Součástí bytového domu jsou i prostory občanské vybavenost: školka, obvodní a odborný lékař a také několik kanceláří neziskových organizací. Projektem se jednak rozšíří ulice Ve Svahu, zpevní se celý svah, vyřeší se problémový odtok povrchové vody a zkvalitní se úroveň kulturního bydlení i funkce okolí. Rovněž se sníží hlučnost v ulici o 7 dB. 
Stavba neporušuje žádnou normu, vyhlášku ani zákon. Území je v druhé památkové zóně Podolí, vůbec nesouvisí s památkovou zónou Vyšehrad a nijak ji nenarušuje. Nepřevyšuje ani nestíní žádnou okolní stavbu a nepřevyšuje horizont z žádné strany. To potvrdila odborná nezávislá studie, stejně tak i Útvar rozvoje hlavního města Prahy včetně Odboru památkové péče hl. města Prahy.

Jaký je Váš názor?

Protestní akce proti mému záměru nová výstavba v Podolí Happy Way District - proti čemu bojují ? 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, November 03, 2011 7:24:00 PM


Dnes jsem se jako investor nové výstavby v Podolí Happy Way District dozvěděl o protestní akci proti mému záměru "Nová výstavba v Podolí Happy Way District". Rozhodl jsem se proto projít s fotoaparátem a říci lidem pravdu o tom, že vše je trochu jinak, než na svých stránkách tvrdí oponenti mého projektu. Názor si však musíte udělat sami.

Fotografie http://www.kubini.cz/soucasny-stav.aspx najdete zde.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 

Posted by Elemír Kubíni Thursday, November 03, 2011 8:52:00 AM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4
 

Popis stávajícího stavu území

Území je předělem mezi souvislou blokovou činžovní zástavbou v ulici Šinkulova a solitérní zástavbou městských vil v ulici Ve Svahu. Objekty činžovních domů v ulici Šinkulova jsou čtyř až pětipodlažní (s ustupujícím podlažím). Objekty vilek v ulici Ve Svahu jsou dvou až čtyřpodlažní, některé z nich stojí na  vyvýšené části pozemku. Vyvýšení je způsobeno sklonem svahu a tato část byla některými obyvateli vilek použita na stavbu garáží.

Dopravní infrastruktura daného území je řešena tramvajovou dopravou v ulici Podolská, s níž je ulice Šinkulova spojena. Ulice Šinkulova je navíc dle ÚPD dopravně významnou komunikací propojující Podolí s Pankráckou plání. Oproti tomu ulice Ve Svahu je slepou komunikací s minimálním provozem. Stavební pozemek je na východní straně ohraničen Podolskými schody, které spojují ulice Šinkulova a Ve Svahu.     Pod severozápadním rohem území prochází Pankrácká štola DN 1800.

Z hlediska údržby zeleně nepožívá řešené území žádné zvláštní ochrany.


Popis navrženého objektu

Cílem návrhu bylo vytvořit bytový dům vhodně zakomponovaný do svahovitého terénu, jehož sklonu by bylo využito pro umístění podzemních garáží. Obtížnost vytvoření takového návrhu spočívala především  v odlišnosti okolní zástavby, která ve stávajícím stavu působí  velmi nevyrovnaným dojmem. Na jedné straně je zde pětipodlažní souvislá bloková zástavba (s ustupujícím patrem) v blízkosti městských vilek, na straně druhé stojí v těsné blízkosti řešeného území dva starší dvoupodlažní objekty, které jsou patrně pozůstatky nejstarší původní zástavby. Po prostudování hmotové kompozice a všech vstupující činitelů byla pro výsledný tvar budoucího objektu bytového domu zvolena organická struktura vycházející ze zakřivených ploch fasád. Hlavním záměrem této kompozice bylo na hraně dvou různě zastavených území  vytvořit hmotu, která by vzhledem ke svému tvaru nebyla jednoznačně objemově zaměřitelná pouhým okem, což ve spojení s převažujícími prosklenými plochami budoucího objektu vytvoří vhodný propojující prvek. Napomáhá tomu i nestandardní použitá forma i materiál, jimiž se na každé straně zástavby přenáší princip zástavby ze strany opačné. Tímto způsobem se objekt do ulice Šinkulova obrací jakousi ‘roztroušenou hmotou‘, která je tvořena příčně orientovanými křídly a samostatným centrálním objektem (což je z části princip zástavby v ulici Ve Svahu). Na opačné straně, tedy do ulice Ve Svahu, se objekt obrací souvislou třípodlažní hmotou s ustupujícím čtvrtým podlažím (tento tvar zase napodobuje princip zástavby ulice Šinkulova). Převažujícím motivem budoucího objektu jsou ustupující podlaží vytvářející tak plošně dimenzované terasy, jež bude možno osázet trvalou zelení. Výsledný tvar objektu vytvoří polo-uzavřený blok. Fasády objektu budou z větší části prosklené s plasticky přiznanou podlažností a to tak, aby hmota nepůsobila jako těžká ani statická či monolitní.


Odstupy od sousedních objektů

Vzhledem k poměrně členitému tvaru řešeného území na straně ulice Šinkulova (členitost je způsobena především dvěma samostatně stojícími dvoupodlažními objekty) je nutné pro základní využití plochy pozemku postavit budoucí objekt do těsné (vzdálenost 5 až 6 metrů) blízkosti těchto stávajících domů. Toto je možné díky dispozičnímu řešení oněch dvou stávajících objektů. Ty jsou totiž řešeny jako řadové, což znamená, že jejich štítové stěny neobsahují žádné stavební otvory, tudíž blízkost nové hmoty není podlimitní. Další minimální odstup bude na straně Podolských schodů, kde má rovněž vzniknout nová výstavba bytového domu. Tento odstup bude upřesněn po vzájemné koordinaci projektů.

 

Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 

Posted by Elemír Kubíni Wednesday, November 02, 2011 10:08:00 PM

Pravda o projektu "Obytný komplex Happy Way District II, Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název stavby: Obytný komplex Happy Way District II,
Šinkulova, Ve Svahu – Praha 4 – Změna 8 (Zkrácená verze)
Místo stavby: Pozemek 115/1, 125, 129, 130 k.ú. Praha - Podolí 728152, mezi ulicemi Šinkulova
a Ve Svahu
Investor: Ing. Elemír Kubíni, Ve Svahu 839/13, Praha, Podolí, 147 00

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Na pozemcích 115/1, 125, 129, 130 k.ú. Praha – Podolí, mezi ulicemi Sinkulova a Ve Svahu je plánována stavba bytového komplexu „Happy Way District II“, jehož součástí bude i dopravní řešení napojení tohoto objektu na komunikaci v ulici Šinkulova. V prostorách bytového komplexu se budou nacházet  velkometrážní byty, nebytové prostory a podzemní garáže.

Zhodnocení polohy stavby

Předmětné území se nalézá na jižním svahu podolské části Prahy 4 mezi ulicemi Šinkulova, Pod Vyšehradem, Ve Svahu a Podolské schody. Toto území leží v blízkosti nábřeží řeky Vltavy za jedním z bloků činžovních domů. V současné době je převážná část pozemku nevyužívána a je pokryta náletovou zelení, pouze v severozápadní části území se dnes nachází objekty přízemních garáží (tyto jsou součástí řešené plochy). Dále jsou na jižní straně území na ulici Šinkulova dva starší, samostatně stojící dvoupodlažní objekty (tyto nejsou součástí řešené plochy), a na západní straně v ulici Pod Vyšehradem je taktéž starší, čtyřpodlažní činžovní dům.


 

 

Nové stránky 

Posted by Elemír Kubíni Wednesday, November 02, 2011 1:41:00 AM

Spustil jsem nové stránky www.kubini.cz a http://www.vystavba-podoli.cz/ které mají informovat veřejnost nejen v Podolí o mém, záměru nové výstavby v Podolí.

Elemír Kubíni
Forum Total Threads Total Posts Last Post

Výstavba v podolí pro a proti

0 0
 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 3
  • Newest Newest
      detektiv
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 1
  • Members Members 0
  • Total Total 1
Thursday, April 17, 2014 4:19:37 AM
Výsledkóvá lisitna ze všech soutěžních disciplín včetně aktuálního pořadí škol.
Saturday, February 22, 2014 1:14:08 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/irynda_0.png
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

Usmrtila kodaňská zoologická zahrada žirafího samce správně? Mělo být jeho zabití prezentováno veřejně a za účasti dětí? A o čem svědčí panika, která po zveřejnění videa se zabitou žirafou propukla ve společnosti?

Nejen o zoologických zahradách, ale také o smrti a jejím vytěsnění dnešní společností vedla ČESKÁ POZICE rozhovor s Ivanem Ryndou, sociálním a kulturním ekologem.

Author name: 
Přemysl Houda
Author profile ID: 
72429

číst dál

Tuesday, February 18, 2014 1:06:29 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/vetrnaelektrarnaemise.jpg
Referenced image description: 
© Reuters

Německý přechod na zelenější energetiku (Energiewende), který měl chránit klima, odstavit po tragédii ve Fukušimě postupně jaderné elektrárny a posílit ekonomiku, byl na jednu stranu úspěšný.

Author name: 
Jan Charvát
Author profile ID: 
86133

číst dál

Tuesday, February 18, 2014 1:06:29 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/vetrnaelektrarnaemise.jpg
Referenced image description: 
© Reuters

Německý přechod na zelenější energetiku (Energiewende), který měl chránit klima, odstavit po tragédii ve Fukušimě postupně jaderné elektrárny a posílit ekonomiku, byl na jednu stranu úspěšný.

Author name: 
Jan Charvát
Author profile ID: 
86133

číst dál

Monday, February 17, 2014 1:14:00 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/pivonemecko.png
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

Na lednové bezpečnostní konferenci v Mnichově se u řečnického pultu postupně vystřídali německý prezident Joachim Gauck, ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier i ministryně obrany Ursula von der Leyenová, aby předestřeli novou, sebevědomější roli své země na mezinárodní

Author name: 
Dan Macek
Author profile ID: 
89547

číst dál

Sunday, February 16, 2014 1:39:06 PM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/upadeknemcinyvevede.png
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

Sigmund Freud, příborský rodák, připlul v září 1909 do Spojených států amerických.

Author name: 
Martin Rychlík
Author profile ID: 
106

číst dál

Sunday, February 16, 2014 1:02:15 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/bilaktank.png
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto Reuters

KOMENTÁŘ Romana Jocha / Některé komentáře k úmrtí Vasila Bil’aka se především pohoršovaly nad tím, jakou hrůzu způsobil jako jeden z pěti signatářů takzvaného zvacího dopisu, na jehož základě 21. srpna 1968 přepadla a okupovala Československo sovětská vojska, a nad jeho vlastizradou.

Author name: 
Roman Joch
Author profile ID: 
156

číst dál

Saturday, February 15, 2014 2:40:10 PM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/stokoruna.jpg
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto ČTK

KOMENTÁŘ Jana Brabce / Před týdnem zazněla v České televizi v rámci pořadu Tečka páteční noci z televizní obrazovky píseň Sieg heil baby, ve čtvrtek zase měli diváci možnost <a href="http://www.ceskatelev

Author name: 
Jan Brabec
Author profile ID: 
64509

číst dál

Saturday, February 15, 2014 1:03:00 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/minskolfiala1_0.jpg
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

Nový předseda ODS Petr Fiala je upřímný, morální i ideově vyprofilovaný.

Author name: 
Vít Kučík
Author profile ID: 
57593

číst dál

Friday, February 14, 2014 3:47:53 PM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/vedecmlady.png
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto Reuters

KOMENTÁŘ Michaela Komma / Kariéra moderního vědce je poměrně specifická svým takřka hlemýždím tempem, kterým se vyvíjí. Zatímco profesionální tenisté jsou ve 30 letech obvykle již lehce za zenitem svých výkonů, vědci v tomto věku teprve dokončují doktorské studium a jsou na prahu samostatné vědecké činnosti.

Author name: 
Michael Komm
Author profile ID: 
139037

číst dál

Wednesday, February 12, 2014 1:09:32 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/mgregor1.jpg
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

Do jaké míry je relevantní de facto jediný český žebříček vysokých škol, který pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny? Mohou se podle něj uchazeči o studium s klidným svědomím řídit?

Author name: 
Přemysl Houda
Author profile ID: 
72429

číst dál

Tuesday, February 11, 2014 1:01:00 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/lustracearchiv.jpg
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto ISIFA

Výraz „lustratio“ znamená původně smírnou slavnost, důležitý náboženský úkon, jímž byl národ (místo, pozemek, skupina obyvatel, vojsko, věc) očištěn od vědomé či nevědomé poskvrny, smiřován s božstvem a uváděn znovu v jeho ochranu.

Ona smírná slavnost však měla být dostatečnou, aniž by způsobovala další poskvrny a nespravedlnosti.

Author name: 
Jan Schneider
Author profile ID: 
282

číst dál

Monday, February 10, 2014 1:01:41 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/zemankarimov.jpg
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto ČTK, REUTERS

Koncem února zavítá do Prahy na oficiální návštěvu uzbecký prezident Islam Karimov, jehož režim vyniká i mezi ostatními středoasijskými despociemi svou brutalitou.

Author name: 
Dan Macek
Author profile ID: 
89547

číst dál

Saturday, February 08, 2014 1:23:03 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/nemcovafilip.png
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto Reuters

Po odchodu Jiřího Pospíšila z ODS čítá její poslanecký klub pouhých 15 duší, což je na provozování výrazné opoziční politiky v 200členné sněmovně hodně, hodně málo. Navíc od říjnových voleb, v nichž ODS obdržela jen 7,7 procenta hlasů, její preference dál mírně klesaly.

Author name: 
Petr Nováček
Author profile ID: 
287

číst dál

Wednesday, February 05, 2014 7:05:22 PM
Fotogalerie ze všech akcí pro seniory od roku 2010
Wednesday, February 05, 2014 7:05:22 PM
Wednesday, February 05, 2014 1:14:42 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/janwolfsm.jpg
Referenced image description: 
© ČESKÁ POZICE, Richard Cortés

„Honza je talentovaný politik. Díky němu uspěli lidovci v Praze, protože na kandidátní listinu přivedl Daniela Hermana,“ vysekne poklonu developer a lobbista Luděk Sekyra předsedovi pražské KDU-ČSL Janu Wolfovi.

Author name: 
Ondřej Koutník
Author profile ID: 
30216

číst dál

Tuesday, February 04, 2014 1:12:06 AM
Referenced image filepath: 
sites/default/files/babisarchiv.png
Referenced image description: 
© montáž ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, foto Reuters

Minulý týden ve čtvrtek se u bratislavského soudu odehrálo další kolo „lustračního“ procesu Andrej Babiš versus Ústav pamäti národa (ÚPN).

Author name: 
Jan Schneider
Author profile ID: 
282

číst dál

Monday, February 03, 2014 3:19:01 PM
Monday, February 03, 2014 3:19:01 PM
Výstražná informace ČHMÚ varující občany, že od pondělí 3. 2. 2014 (17.00 hod.) do úterý 4. 2. 2014 (11.00 hod.) se na území hlavního města Prahy vyskytne NÁLEDÍ (nízký stupeň nebezpečí).
Page 1 of 2 1 2 > >>